تبلیغات

لیست تعرفه ها

 1ماهه  5000تومان
 2ماهه  8000تومان
 4ماهه  12000تومان
 1ساله  20000تومان

برای درج آگهی مشخات خودوشماره ی تلفن خود را به همراه كد مورد نظر در قسمت نظرات وبلاگ بصورت خصصوصی ارسال كنید.

__________________________________________________________________________________________

تبلیغات متنی

یك ساله فقط 5000 هزار تومان

برای درج آگهی مشخات خودوشماره ی تلفن خود را به همراه كد مورد نظر در قسمت نظرات وبلاگ بصورت خصصوصی ارسال كنید.
______________________________________________________________________________________-__

تبلیغ ویژه:

شما میتوانید تبلیغ خود را در گوشه سایت و تا مدت 14 روز فقط با 500 تومان نشان دهید.

برای درج آگهی مشخات خودوشماره ی تلفن خود را به همراه كد مورد نظر در قسمت نظرات وبلاگ بصورت خصصوصی ارسال كنید.